โทรศัพท์: 701.850.0868 อีเมล: Email Us

เงินทุนการทำพันธกิจ

การแก้ไขสาเหตุหลักและผลกระทบของการค้ามนุษย์เพื่อแสวงผลประโยชน์ในประเทศไทยเป็นขบวนการหลายมิติซึ่งต้องใช้เงินทุนสำหรับการประกาศ อุปกรณ์ฝึกอบรมนักเรียน และโครงการพัฒนาต่าง ๆ การบริจาคทางเงินทุนพันธกิจทั่วไปสามารถสนับสนุนวิธีการหลากหลายที่เรากำลังใช้เพื่อนำเสรีภาพ